โรงเรียนวัดหนองติมกับพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ปี 2565

วารสารโรงเรียนวัดหนองติม ฉ.13

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหนองติมได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนวัดหนองติม เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ฝึกระเบียบวินัย การพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยมีนายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม โดยบรรยากาศภายในพิธีดำเนินการไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน

อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ