แข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางจิราวัฒน์  คุณเวียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง   มอบหมายครูประจวบ  ช่างต่อ    ครูปาริชาติ  เชียงสากุล   และครูอนัญญา  วะดวงดี   ครูโรงเรียนบ้านบุกะสัง    นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 3 ราย คือ เด็กหญิงขนิษฐา  ด้วงนิ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เด็กหญิงนิมินตรา  คำมุงคุณ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   และเด็กหญิงปณิตา   ศิริวร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย   ปีการศึกษา 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2   โดยร่วมกิจกรรมดังนี้   1.การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    2.การแข่งขันเขียนเรียงความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    3.การแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   เพื่อรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุข  ภาพ : นางอนัญญา  วะดวงดี ครู รร.บ้านบุกะสัง  ข่าว : นางอนัญญา  วะดวงดี ครู รร.บ้านบุกะสัง

    

***********ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม**********

สอบถามได้นะคะ