โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมถอนกล้า

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชันได้ดำเนินกิจกรรมถอนกล้า เพื่อเตรียมสำหรับ กิจกรรมดำนา ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่วมกันถอนกล้า เพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อข้าว สามารถทำนาเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันได้เอง

ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้ดำเนินกิจกรรมดำนา มานานหลายปีแล้ว โดยได้รับจัดสรรที่ดินจำนวน 5 ไร่ เศษ จากหมู่บ้านโดยนายรุ่ง โยกระโทก ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มมอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จนมาถึงปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนการทำนาจากการนำไปขาย มาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานตลอดทั้งปี โดยใน 1 ปี สามารถทำนาได้ 2 ครั้ง คือ นาปี กับนาปรัง โดยพระเมตตาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงดำริ สร้างอ่างเก็บน้ำพระปรงทำให้มีน้ำสำหรับทำนาได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้นอกจากการทำนาเพื่อเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนแล้ว ยังได้สร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ให้สามารถทำนาเป็น มีความอดทน มีความสามัคคี สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง ตามบริบทของชุมชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ถ่ายภาพ: Kansira Khampon

เนื้อข่าวโดย: นายพิภัชพงศ์ คำพล

อำนวยการผลิดโดย: นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

**ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ