การตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวรโดยบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต.หนองติม

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก

ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียน

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสุขภาพ

ในช่องปากของนักเรียนในครั้งนี้

อำนวยการผลิต : นางสุรีย์ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร

ภาพ/ข่าว : นางสาวสิริพร ผงธุลี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร