กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ในระหว่าง วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารพุทธรักษา โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131

เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์

อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

สอบถามได้นะคะ