นิเทศภายในประจำเดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2565

วันที่  8  กรกฎาคม 2565 เวลา  09.00 น. นางจิราวัฒน์  คุณเวียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการนิเทศภายใน ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการและหัวหน้าสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามปฏิทินการนิเทศเพื่อพัฒนาตามองค์ประกอบและชี้วัดตามเป้าหมาย 38 รายการของโครงการห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการสอน และการบริหารของโรงเรียนต่อไป ภาพ : นางรัตติยา  ทองอุไร ครูธุรการ รร.บ้านบุกะสัง       ข่าว : นางอนัญญา  วะดวงดี ครู รร.บ้านบุกะสัง

****************ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม*******************

สอบถามได้นะคะ