การประชุมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษและการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้นำกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการ มาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดและเพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สอบถามได้นะคะ