กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดโคกระกา บ้านโคกระกา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ถ่ายภาพ : นางสาวชุติมา บาดาล

เนื้อหาข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา

สอบถามได้นะคะ