ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายบุญธรรม บัวผดุง ประธานกรรมการสถานศึกษา ทำหน้าที่ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมม ณ ห้องประชุมมิตรภาพ เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

ถ่ายภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนางามมิตรภพที่131

เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์

อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

สอบถามได้นะคะ