กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นางรุ่งทอง นิ่มประเสริฐ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีการบรรยายในเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาชาติไทย” โดยทหารพรานกองทัพภาคที่ ๑ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลงพื้นที่รณรงค์จิตอาสาในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ภาพถ่าย : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ