กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการเวียนเทียนรอบอุโบสถและถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและเข้าถึงแหล่งชุมชน สถานที่จัดกิจกรรม ณ วัดทัพเสด็จ(บ้านแส์ง) ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ภาพถ่าย : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ