การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียนอายุ ๕-๑๑ ปี

ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง และตัวแทนคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกแจง เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วัคซีนไฟเซอร์ (PFIZER) เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกแจง โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแจง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแจง

ภาพถ่าย : นางสาวณัชภัส เริ่มปลูก

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

สอบถามได้นะคะ