กิจกรรมการดำเนินการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด ในการดำเนินการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด