กิจกรรม ถอนกล้า ดำนาบุญ ปี 65

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางปัญญาพร เดอ กรู๊ฟ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย เข้าร่วมกิจกรรมถอนกล้าดำนาบุญ ปี 65 หนึ่งในกิจกรรมโครงการสังฆะประชาปันสุข อำเภออรัญประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และสอดคล้องกับงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ และในกิจกรรม บ ว ร อันแสดงออกถึงความสามัคคี จิตอาสา การอยู่ร่วมในสังคม ณ ลานกิจกรรมโคกหนองนา วัดเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สอบถามได้นะคะ