โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนร่มเกล้านำโดย ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ รองผู้อำนวยการอรัญญา วงษาคร และคณะครู จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพข่าวและเนื้อหา : นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว
อำนวยการผลิต : ผู้อำนวยการฉวีวรรณ แผ่วตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สอบถามได้นะคะ