การคัดกรองความสามารถในการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นป.1- 6

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกทหาร ได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้น ป. 1- 6

สอบถามได้นะคะ