การสอนภาษาอังกฤษสำหรับ New Gen และการสอนทุกภาษาสำหรับ New Gen

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

⏰เวลา 16.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย 2 นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุขใจในยุค 5G ครั้งที่ 2 “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับ New Gen และการสอนทุกภาษาสำหรับ New Gen”

#วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะ การสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่วยลดอุปสรรคทางการสื่อสาร อันเกิดช่องว่างระหว่างวัยของครูกับนักเรียนในการเรียนการสอน

#คณะวิทยากรประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

2. อ.ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์การสอนนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์

3. อ.ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์ รองคณบดีฝ่ายบริการทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์

4. นางสาวสุวิตตา หงษ์ทอง ผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ

⏰ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2565

📘สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

#ผู้รับผิดชอบโครงการ ➡️นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2

โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้กล่าวให้โอวาท/มอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดโครงการ

🎀ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🎀งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ