การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

⏰เวลา ๑๐.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการฯ ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมระดับประเทศ

#กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทย ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่

📗คัดลายมือ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓

📘การเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

📕การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

📙การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

📮ภาพ/ข่าว : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

📮งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ