ผอ.สพป.ลงพื้นที่เยี่ยม สร้างขวัญ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 2 พร้อมด้วย ดร.ชยาธิศ กัญหา ,นางอัญชลี อันศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม สร้างขวัญ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสังข์  บ้านเหล่าอ้อย และบ้านหนองหมูน้อย พร้อมทั้ง นิเทศ ติดตาม การใช้ระะบบPISA Style Online tasting ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 และการติดตามการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ได้ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน เกี่ยวกับ

🌳การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และความปลอดภัยในสถานศึกษา

🌳การปรับพื้นฐาน (การอ่านออก เขียนได้) และพาน้องมาเรียน

🌳การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

จากนั้นได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ / พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสว่า

•••”คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ ที่ต้องทำ. หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต. เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทนและพากเพียรอยู่เสมอ.”•••

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบต้น “พะยุง” และปลูกร่วมกันกับคณะครู โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงการเจริญเติบโต ความเจริญรุ่งเรือง เปรียบเสมือนเด็กที่มีการพัฒนาเจริญเติบโต ต่อไป

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

🍄ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

  • งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ