โครงการ “พัฒนาจิต พิชิตงาน ต่อต้านการทุจริต (เขตสุจริต)”

🌼ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕🌼

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี “พัฒนาจิต พิชิตงานต่อต้านการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

🟦วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕🟦

⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.

➡️ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานเปิดพิธี

➡️นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

➡️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ประธานชมรม STRONG- จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดสระแก้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว #บรรยายพิเศษ การต่อต้านป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ” ที่เกี่ยวข้องกับระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)

➡️นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ กล่าวขอบคุณวิทยากร

#พิธีกรดำเนินรายการ

✅นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง

✅นายพสุ ขุนหาญ

⏰เวลา ๑๘.๓๐ น.

– ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ปฏิบัติธรรม

– ภาวนาธรรม “วิปัสสนานุบาล : ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้

🟪วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕🟪

⏰เวลา ๐๕.๐๐ น.

– ทำวัตรสวดมนต์เช้า/ปฏิบัติธรรม โดยคณะพระวิทยากร สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม

– ทำบุญตักบาตรบนสะพานธรรม

– กิจกรรม “พัฒนาจิต พิชิตงาน ต่อต้านการทุจริต”

– กิจกรรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย สุจริต จิตพอเพียง”

– กิจกรรม “สมดุลงาน สมดุลชีวิต”

– ฝึกปฏิบัติสมาธิ/ถามตอบปัญหา

⏰เวลา ๑๕.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ กล่าวให้โอวาท และปิดโครงการอบรมฯ

#สถานที่จัดกิจกรรม

📮ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

📮สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

🙏🏻ภาพ/ข่าว : นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🙏🏻งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ