การนิเทศ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ สู่ห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านโคกแจง ได้ต้อนรับ ศน.ชยาธิศ กัญหา  และศน. ฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อดำเนินการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ สู่ห้องเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป โรงเรียนบ้านโคกแจง จึงขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้

ภาพถ่าย : นางสาวศันสนีย์ เทียมเสงี่ยม

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

สอบถามได้นะคะ