ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

วันที่  21  กรกฎาคม 2565 เวลา  09.00 น. คุณหมออุวาริน ทองทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และคุณหมอชลธิชา คำมาลา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ได้มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกปี  เพื่อวัดการเจริญเติบโต และเป็นการดูแลสุขลักษณะให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง            พร้อมสำหรับการเรียนรู้ การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นผลทำให้นักเรียนได้เต็มความรู้ ความสามารถตลอดจนเป็น   การป้องกันโรคภัยต่างๆ และการสร้างสุขลักษณะที่ดีในการดูแลสุขภาพร่างกาย ภาพ : ข่าว : นางอนัญญา  วะดวงดี ครู รร.บ้านบุกะสัง

…………….ภาพกิจกรรมทั้งหมด……………………..

สอบถามได้นะคะ