การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยอย่างสมดุลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560″

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยอย่างสมดุลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560″

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยอย่างสมดุลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และศึกษาดูงานโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ ณ โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ถ่ายภาพ : คณะครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

เนื้อหาข่าว : นางสาวชฎาพร สายจันทร์

บรรณาธิการข่าว : นางดอก บัวเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

อำนวยการผลิต : นางนวลจันทร์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131

🌟ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด🌟

สอบถามได้นะคะ