นิเทศติดตามและประเมิณผลการจัดการศึกษา

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับการนิเทศ การจัดการศึกษา จากดร.ชยาธิศ กัญหา(ศึกษานิเทศก์)และ นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์(ศึกษานิเทศก์) เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในระดับช่วงชั้นที่ ๑ สู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถกระตุ้นและส่งเสริมผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

ภาพถ่าย : นางหัทยา สุขเสริม/นางนงค์นุช บุญศิริ

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ