ผอ.สพป.มอบถุงบุญ (เครื่องอุปโภคบริโภค) และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบถุงบุญ (เครื่องอุปโภคบริโภค) และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวน 6,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ประกอบด้วย

1. เด็กหญิงดาราวดี บุญหว่าน

ชั้นอนุบาล 2

2. เด็กหญิงพรรณธิดา บุญหว่าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ บุญหว่าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. เด็กชายชิรวิชญ์ บุญหว่าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ซึ่งครูประจำชั้น ระดับปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2565 พบว่านักเรียน จำนวน 4 คน อยู่ในภาวะยากลำบาก ครอบครัวยากจน

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ที่รายงานเหตุการณ์นักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบากในครั้งนี้

  • ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี
  • งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ