กิจกรรมโครงการสังฆะประชาปันสุข เผยแผ่พุทธธรรม นำสังคมสันติสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ จัดกิจกรรมโครงการสังฆะประชาปันสุข เผยแผ่พุทธธรรม นำสังคมสันติสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาคุณธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โดยเน้นปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ คือ ” พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”

ถ่ายภาพ : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

เนื้อหาข่าว : นางสาวอทิตยา ภูกองไชย

อำนวยการผลิต : นายปราโมทย์ พรหมบุบผา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบถามได้นะคะ