ประชุมบันทึกความเข้าใจ MOU โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำโดย นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ดำเนินการจัดการประชุมเอ็มโอยู(MOU-Memorandum Of Understanding) หรือ ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น และยังมีการลงนามในเอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งมีความเห็นตรงกัน ทั้งสองฝ่ายวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ภาพถ่าย : นางหัทยา สุขเสริม

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ