การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอย่างสมดลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 นางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย ได้มอบหมายให้บุคลากร จำนวน 3 ท่าน ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในระดับปฐมวัย เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยอย่างสมดลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และร่วมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระเเก้ว เขต 2 และร่วมศึกษาดูงานที่โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ณ โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

ภาพถ่าย : นางสาวสุรีย์ อินทร์พลา

เนื้อหาข่าว : นายนิชากร สักกุนี

อำนวยการผลิต : นางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

สอบถามได้นะคะ