โครงการค่ายศีลธรรมโรงเรียนบ้านเขาจาน

  โรงเรียนบ้านเขาจาน นำโดยผู้อำนวยการ นายพิทักษ์ มณีขำ นายลิขิต ของนา ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูและแผนกอบรมพัฒนาส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ (MCP) ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ
ค่ายศีลธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565
ณ โรงเรียนบ้านเขาจาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้รักษาวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี

มีน้ำใจ โดยน้อมนำเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข


!!ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม !!

สอบถามได้นะคะ