กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พระครูสุตสีลาภรณ์ (บุญรวม จิรสีโล ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดหนองคุ้ม รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร เป็นพระวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

# สถานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

# งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด