กิจกรรมวันภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางจิราวัฒน์  คุณเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง ประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบุกะสัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย   ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ภาพ: นางรัตติยา   ทองอุไร   ครูธุรการ   ข่าว : นางอนัญญา  วะดวงดี ครู รร.บ้านบุกะสัง

สอบถามได้นะคะ