วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนเพียงหลวง๑๗ (บ้านแส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมี นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการให้ความสำคัญกับภาษาไทย การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดลายมือและวาดภาพระบายสี กิจกรรมประกวดชุดแต่งกายและการแสดงตัวละครในวรรณคดีหรือนิทานพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของผู้เรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุง อนุรักษ์ภาษาไทยไว้ซึ่งเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่ คู่ชาติไทยตลอดไป และกิจกรรมเหล่านี้ ยังเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย ณ  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗ (บ้านแส์ง) วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพถ่าย : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ