ค่ายทักษะอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายทักษะอาชีพ” ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติงานอาชีพตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน หรือนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ภาพ: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์ นายมณฑล ยาวิเศษ

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

** ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด**

สอบถามได้นะคะ