ประชุมการติดตามและประเมินผล Online การขับเคลื่อนนโยบายฯ

….วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผล Online การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 2 เขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting…

สอบถามได้นะคะ