การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  “ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ประจำปีการศึกษา 2565” ครั้งที่ 2  เพื่อสรุปผลการสอนวงรอบที่  ๑

      วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  “ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ประจำปีการศึกษา 2565” ครั้งที่ 2  เพื่อสรุปผลการสอนวงรอบที่  ๑  โดยมี  นายเชิดชัย  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม  วิทยากรโดย  นางคำพันธุ์  ตุลากัน  ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  มีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม  จำนวน  92  คน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ใน  3  เดือน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
นางสาวกัลยาณี ยอดพุทธ ,นางสาวกมลชนก ตะเภาพงษ์
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ