ค่ายธรรมะครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยชัน

7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยในช่วงแรก ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการสมศักศิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านระเบาะหูกวางได้มาเทศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ในช่วงที่ 2 นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ การพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 การสานต่องานของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระอัจฉริยภาพทางด้านฝนหลวง ราชวงศ์จักรี และการเสด็จเยือนหมู่บ้านห้วยชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อจบกิจกรรมนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สู่ การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ”

ถ่ายภาพโดย: Suphansa Phaksamrong

เรื่องโดย: Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

***ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ