ผอ. เขต เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

วันที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังสี ทาประเสริฐ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  เพื่อให้กำลังใจข้าราชการครู ให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ครูให้ดีที่สุด พร้อมทั้งปลูกต้นพยุงไม้มงคล จำนวน ๒ ต้น    นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
นางสาวกมลชนก ตะเภาพงษ์
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ