มอบจักรยาน

  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังสี ทาประเสริฐ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นายเชิดชัย แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  มอบจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จำนวน ๒๑ คัน  มอบให้โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ จำนวน  ๓  คัน  ขอขอบคุณสภาพนักงาน  ที่มอบจักรยานสำหรับนักเรียนที่ยากจนและเดินทางมาโรงเรียนด้วยความยากลำบากในครั้งนี้  ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

บทความ : นางคำพันธุ์ ตุลากัน
ภาพ : 
ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ นาทอง
อำนวยการผลิต : นายเชิดชัย แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

สอบถามได้นะคะ