การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืม”

วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายพัชรพงษ์ สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืม” ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การประสานนโยบายร่วมกันระหว่างมูลนิธิไทยรัฐกับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา การเปิดโลกทัศน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

# สถานที่ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

# งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด