โรงเรียนบ้านห้วยชัน รับการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน รับการนิเทศ ติดตามโครงการส่่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

โดยโรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้ดำเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ การอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากหนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช่น การสรุปแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากหนังสือเรื่องประพาสอุทยาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านห้วยชัน ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูทุกท่าน ที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการรักการอ่าน ความมีมารยาทในการอ่าน อันจะก่อให้เกิดการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ถ่ายภาพโดย: Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย :Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

***ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ