นิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วยชัน

17-18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ดำเนินกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศออกติดตามการสอนของบุคลากรครู นำโดยนายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในเรื่อง การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการสอน เอกสารวิชาการในชั้นเรียน และความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย

โดยในภาพรวม บุคลากรทุกคนมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการสอน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอกสารในชั้นเรียน และ งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นอย่างดี

ถ่ายภาพโดย: Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

***ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม***

สอบถามได้นะคะ