กิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

# สถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

# งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด