กิจกรรม “วิ่งปันสุข สพป.สระแก้ว เขต ๒ (PUN SUK RUN 2022)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งปันสุข สพป.สระแก้ว เขต ๒ (PUN SUK RUN 2022) โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทรัพยากรสนับสนุนกองทุนคนรักเด็ก สำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

# สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

# งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด