นิเทศติดตามและประเมิณผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒

ภาพถ่าย : นางสาวจิราภรณ์ ดีจรัส

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ