นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศภายในชั้นเรียนของแต่ละสายชั้น ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ของคณะครูทุกท่านให้คำปรึกษาช่วยเหลือ  แนะนำกับคณะครู  โดยออกนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตลอดจนเสนอแนะแนวทางหรือปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้ได้ทันท่วงที

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ชมภาพถ่ายทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ