มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้จัดงานนิทรรศการมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ “Thairathwitthaya 83 (Ban Huai Chot) School Open House’2022” ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิชัย บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด นายอดิศักดิ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา กำนันตำบลห้วยโจด และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีการแสดงโชว์ทักษะความสามารถของนักเรียน การจัดแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

# สถานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

# งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด