กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

นางสาวธมลณรรน์ ด่านปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

และ NAVA Farm Village นาวาฟาร์มวิลเลจ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจใคร่รู้ และเกิดความสุข

ความสนุกสนาน

สอบถามได้นะคะ