การประเมิน IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

31 สิงหาคม 2565

…. โรงเรียนบ้านวังรีได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก นำโดยท่านว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ท่าน
ทางโรงเรียนบ้านวังรี ขอกราบขอบพระคุณคำแนะนำในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง …

สอบถามได้นะคะ