การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและพัฒนาการนิเทศการศึกษา

วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ ได้แก่ นายปรีดี  โสโป  นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน นายนพดล  ศิริโชติ ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๒ ร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  จำนวน 2 ราย คือ นางสุริยาพร  กันดิษฐ์ และนางสาวนพรัตน์ สว่างสุข ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท  จังหวัดจันทบุรี 

สอบถามได้นะคะ