การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้     นายปรีดี โสโป รอง ผอ. สพป.สระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบ Fundamental AL Training ด้วยระบบออนไลน์  โปรแกรม  Zoom Meeting  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ตามหลักสูตร Fundamental AL Training ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โดยมีวิทยากรหลักคือ ดร.สุทธิ สุวรรณปาล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต ๑ และนายชัยพร ดีกร ครูโรงเรียนบ้านโคกสามัคคีเป็นผู้ช่วยวิทยากร ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ดร.ณัฐนันท์  สรวงสมบูรณ์ และนางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์  สพป.สระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ